Welfare

Ateities WELFARE sistemų kūrimas

Erasmus+“ finansuojamu projektu „WELFARE“ siekiama universitetuose sukurti socialinių inovacijų „lydimo katilą“, kuriame mokslininkai ir studentai galėtų ugdyti socialinių verslininkų ir verslininkų įgūdžius ir kompetencijas, įtraukiant juos į bendravimą ir bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, pelno nesiekiančiomis organizacijomis ir gerovės sistemos įmonėmis.

Mūsų tikslai

  • Kurti aukštos kokybės atviruosius švietimo išteklius, įskaitant mokymo programas, internetinių/f2f mokymų turinį ir mokymo kursus.
  • Skatinti ir stiprinti supratimą apie socialinių inovacijų ir verslumo svarbą šalių partnerių gerovės sistemose.
  • Sukurti atvirą universitetinę, mokymo ir tinklaveikos aplinką diskusijoms, moksliniams tyrimams ir socialinėms inovacijoms gerovės sistemoje tiek šalyse partnerėse, tiek tarptautiniu mastu per WELFARE platformą.

Partners

KMOP – Socialinių veiksmų ir inovacijų centras

KMOP yra viena seniausių Graikijos pilietinės visuomenės organizacijų, įkurta 1977 m., kurios misija – prisidėti prie veiksmingos socialinės politikos formavimo ir įgyvendinti veiksmingas programas, kuriomis stiprinamas atsparumas, kovojama su nelygybe ir skatinamas įtraukus ir tvarus socialinis augimas. KMOP tiria, analizuoja, siūlo sprendimus ir vykdo politines intervencijas, kad spręstų šiuolaikinius socialinius iššūkius, grindžiamus teisingumu, inovacijomis, tvarumu ir darniu vystymusi. KMOP veikla orientuota į įvairias temines sritis, tokias kaip sveikatos stiprinimas ir gerovė, žmogaus ir pagrindinės teisės, švietimas, pilietinė visuomenė ir demokratija, socialinė įtrauktis ir užimtumas, menas ir kultūra. Per pastaruosius 15 metų KMOP sėkmingai įgyvendino daugiau kaip 300 iniciatyvų, o organizacijos projektais ir paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 65 000 žmonių.

Vaxandi - Háskóli Íslands

Vaxandi (vaxandi.hi.is) yra Islandijos universiteto socialinių inovacijų centras. Islandijos universitetas yra didžiausia ir seniausia Islandijos aukštoji mokykla, įkurta 1911 m. Tai valstybinis universitetas, kuriame dvidešimt šešiuose skirtinguose fakultetuose studijuoja apie 15 000 studentų ir dirba apie 1700 darbuotojų. Vaksandi tikslas – įkvėpti socialinius pokyčius, kurti paskatas socialinėms inovacijoms ir remti socialinius verslininkus. Siekdama šio tikslo Vaxandi rengia kursus ir seminarus studentams ir pilietinės visuomenės nariams, konsultuoja socialinius verslininkus ir atlieka taikomuosius socialinių inovacijų ir socialinės pažangos tyrimus. Vaxandi bendradarbiauja su Almannaheill (Islandijos trečiojo sektoriaus asociacija) ir kitais svarbiais veikėjais remiant socialines inovacijas trečiajame sektoriuje.

STIMMULI

Stimmuli yra pelno nesiekianti organizacija, siekianti įkvėpti ateities švietimą ir paskatinti teigiamus pokyčius visuomenėje. Stimmuli siekia pakeisti švietimą ir ugdyti XXI a. įgūdžius. Stimmuli kuria ir įgyvendina švietimo ir įgalinimo projektus, kuriais ugdomos permainas skatinančios nuostatos, diegiamas verslumo mąstymas ir skatinami elgesio pokyčiai siekiant tvaresnio gyvenimo būdo.

Xwhy / Supratimo agentūra

Xwhy / Supratimo agentūra specializuojasi taikomųjų humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Mūsų komanda tiria įvairias situacijas giliau, nei įprasta standartiniams organizaciniams procesams. Taikome humanitarinius mokslus, kad atskleistume priežastis konkrečiame kontekste. Taip formuojamas supratimas, kuris naudojamas tolesniam vystymuisi. Dėl tokio savito požiūrio į situaciją mes dirbame įvairiose komandose, kurios sprendžia įvairius atvejus – nuo produktų kūrimo ir tapatybės kūrimo iki miestų planavimo ir bendruomenės stiprinimo, todėl daugiausia dėmesio skiriame su tvarumu ir kultūra susijusiems projektams. Mūsų komanda stengiasi suprasti tam tikrą reiškinį iš esmės ir panaudoti šias žinias strateginėms problemoms spręsti.

VIVES University of Applied Sciences

VIVES yra valstybės pripažinta ir valstybės finansuojama aukštojo mokslo įstaiga. Jos pagrindinė veikla – užtikrinti aukštąjį išsilavinimą studentams bakalauro lygiu (EKS 6 lygis) taikomosios inžinerijos ir technologijų, biotechnologijų, švietimo, komercinių mokslų ir verslo vadybos, sveikatos priežiūros ir taikomųjų socialinių studijų srityse. VIVES turi inovatyvių praktinių tyrimų ir paslaugų visuomenei teikimo patirties. Pasitelkdama taikomuosius mokslinius tyrimus, VIVES nori pateikti atsakymus į dabartinius vietos organizacijų ir MVĮ poreikius. Socialinių inovacijų ekspertizės centras specializuojasi į praktiką orientuotuose tyrimuose, kuriuose ieškoma naujų socialinių poreikių sprendimų – produktų, paslaugų ir partnerysčių.

Socialinio verslumo vaidmenų modeliai