Σχετικά

Σχετικά με το Έργο

Το έργο WELFARE έρχεται να ανταποκριθεί στην τεκμηριωμένη ανάγκη για ενσωμάτωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που η κοινωνική επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται σήμερα στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, αυτό συμβαίνει μέσω μιας προσέγγισης που έχει κυρίως θεματική εστίαση και εφαρμογή κυρίως στις επιχειρηματικές σπουδές. Για τον λόγο αυτό, είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της και να προσφερθούν ολιστικές λύσεις σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

Το έργο WELFARE αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και ενός δικτύου ανταλλαγής κοινωνικών καινοτομιών εντός των πανεπιστημίων, ως πύλη εισόδου για τους/τους ερευνητές/-ριες και τους/τις φοιτητές/-ριες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, φέρνοντάς τους σε επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις εντός του συστήματος πρόνοιας.

Στόχος του έργου

Το έργο WELFARE έρχεται να ανταποκριθεί στην τεκμηριωμένη ανάγκη για ενσωμάτωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που η κοινωνική επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται σήμερα στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, αυτό συμβαίνει μέσω μιας προσέγγισης που έχει κυρίως θεματική εστίαση και εφαρμογή κυρίως στις επιχειρηματικές σπουδές. Για τον λόγο αυτό, είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της και να προσφερθούν ολιστικές λύσεις σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

Το έργο WELFARE αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και ενός δικτύου ανταλλαγής κοινωνικών καινοτομιών εντός των πανεπιστημίων, ως πύλη εισόδου για τους/τους ερευνητές/-ριες και τους/τις φοιτητές/-ριες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, φέρνοντάς τους σε επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις εντός του συστήματος πρόνοιας.

Πώς θα επιτύχουμε τον στόχο μας;

Το έργο θα προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του τομέα της πρόνοιας και των φοιτητών/ερευνητών στα πανεπιστήμια, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εστιάζοντας στην κοινωνική καινοτομία στο πλαίσιο του συστήματος πρόνοιας. Συμπεριλαμβάνοντας στην κατάρτιση τόσο επαγγελματίες όσο και φοιτητές, θα ενισχύσουμε την ένταξη και την ενσωμάτωση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και του δημόσιου/μη κερδοσκοπικού συστήματος πρόνοιας, καθιστώντας τα αποτελέσματα του έργου προσαρμόσιμα σε διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και άλλες χώρες/περιοχές.

Το έργο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της πρόνοιας, ερευνητές και φοιτητές με στόχο να τους συνδέσει με τις κοινότητές τους και τα συστήματα πρόνοιας και να αναπτύξει τις ικανότητές τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Επιμέρους Στόχοι

Δημιουργία ενός περιεκτικού και ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τομέα της πρόνοιας.

Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού για κοινωνικούς επιχειρηματίες προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους καθώς και στις ανάγκες του τομέα της πρόνοιας.

Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας WELFARE για κοινωνικούς επιχειρηματίες, εισάγοντας την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

.Δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας για κοινωνικούς νεωτεριστές και επιχειρηματίες, τόσο φοιτητές πανεπιστημίων όσο και επαγγελματίες, για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και έχει διάρκεια 24 μηνών (1/3/2022-1/3/2024).