Αποτελέσματα

Μελέτη ανάλυσης ελλείψεων για το θεσμικό περιβάλλον της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Η ανάλυση των ελλείψεων φέρνει στην επιφάνεια τις ανάγκες των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και των φοιτητών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει μια ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και της κατάστασης της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Εθνική έκθεση

Συγκριτική έκθεση

WELFARE Πρόγραμμα σπουδών για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών WELFARE σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ενότητες και μεθοδολογίες διδασκαλίας. Εφαρμόζεται τόσο σε διαδικτυακή όσο και σε δια ζώσης εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της ‘ανεστραμμένης τάξης’ στη διδασκαλία,  ενώ μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ομάδες-στόχους. Κάθε εταίρος θα αποκτήσει επικύρωση του προγράμματος σπουδών εντός του εθνικού πλαισίου για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας του.

WELFARE Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και κατευθυντήριες γραμμές εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και στις ανάγκες και ιδέες των ομάδων-στόχων που αποκαλύφθηκαν κατά την ανάλυση ελλείψεων και αναγκών και βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών WELFARE. Απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις για φοιτητές και επαγγελματίες

​Οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε 20+ συμμετέχοντες/-ουσες σε κάθε χώρα εταίρο. Ο κύριος στόχος τους είναι να προκαλέσουν ενδιαφέρον, να επανεξετάσουν και να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου, τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την πλατφόρμα κατάρτισης.

Πλατφόρμα εκπαίδευσης WELFARE

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα WELFARE περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό και βίντεο, καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε διάφορες γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν σε πιλοτικές και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα WELFARE παρουσιάζει με συνοπτικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο όλα τα αποτελέσματα του έργου.